บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci02 พฤศจิกายน 2561 : สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประกาศข้อกำหนด (TOR)

การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562

       สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประกาศข้อกำหนด (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562 ของโครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน พร้อมฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันในเครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

     ทั้งนี้ นักวิจัยผู้สนใจขอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์มตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังงงานสนับสนุนวิชาการ นางสาวกรวรา แก้วทอง E-mail : kornwara.k@psu.ac.th ภายในที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนการจัดส่งไปยัง สกอ.ภาคใต้ตอนบนต่อไ

     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศทุนวิจัยฐานราก 62