บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci4 พฤษภาคม 2559 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ


      สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งทุนนี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Natural Science, Engineering, Social Sciences และ Humanities ใน 3 กลุ่มคือ

     - กลุ่มการพัฒนาบุคลากร (People programme) ครอบคลุมทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น 

     - กลุ่มการวิจัย (Research programme) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยหรือหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ 

     - กลุ่มโครงการประยุกต์ใช้งานวิจัย (Translation programme) สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยนำผลงานวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย

     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (อาคาร 2) โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมทาง
E-mail : pinya.y@psu.ac.th ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นี้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th