บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci11 พฤศจิกายน 2558 : สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ปีงบประมาณ 2559

         เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ทุน คือ    ทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไปและทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

         ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป โครงการละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าบริหารโครงการ ๑๐ %) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น ให้ทุกสามารถ ส่งได้ไม่เกิน สถาบันละ ๔ โครงการ

         ประเภท ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าบริหารโครงการ ๑๐ %) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น โดยที่นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องแสดงหลักฐานการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการอื่นๆที่พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ
       
        (รับไฟล์ข้อเสนอโครงการทาง E-mail :  kruedee@gmail.com)
       
         รับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 4  ธันวาคม 2558  ข้อกำหนดดังนี้


          - ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
          - ข้อเสนอโครงการ