บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci02 พฤศจิกายน 2561 : สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประกาศข้อกำหนด (TOR)

การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562


10 กรกฎาคม 2561 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศฯ รับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

10 กรกฎาคม 2561 : สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยประเภททุนพัฒนาเครื่องมือทดสอบต้นแบบและเทคนิค
การทดสอบด้านยางพารา


2 กรกฎาคม 2561 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศ
ในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส 


17 มิถุนายน 2561 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

15 มิถุนายน 2561 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

15 มิถุนายน 2561 : คอบช
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 


10 มิถุนายน 2561 : สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561


5 มิถุนายน 2561 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

1 มิถุนายน 2561 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562


15 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562

10 พฤษภาคม 2561 : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Conceptualproposal) โดยเน้นงานวิจัยและพัฒนา 


1 เมษายน 2561 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย


23 มีนาคม 2561 : BRAND'S Health Research Awards 2018
เปิดรับสมัครผลงานวิจัยด้านสุขภาพ มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี


23 มีนาคม 2561 : สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย


21 มีนาคม 2561 : ประกาศทุนไปรษณีย์ไทย

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561


27 กุมภาพันธ์ 2561 : สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561


14 กุมภาพันธ์ 2561 : สมศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


14 กุมภาพันธ์ 2561 : สนพ.ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึง 30 มี.ค.61


8 กุมภาพันธ์ 2561 : สำนักวิจัย ฯ ม.อ

ชวนฟังแนวทางการสนับสนุนทุนจาก JSPS


6 กุมภาพันธ์ 2561 : สถาบันนวัตกรรมอาหาร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560


5 กุมภาพันธ์ 2561 : วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแผนงานพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561


31 มกราคม 2561 : สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

โครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


26 มกราคม 2561 : สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย


13 มีนาคม 2560 : สกว.เชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2560


20 กุมภาพันธ์ 2560 : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารประกาศรับข้อเสนอโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้ “คลัสเตอร์อาหาร”


7 กุมภาพันธ์ 2560 : วช.เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560


6 กุมภาพันธ์ 2560 : ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัล

ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2559


24 มกราคม 2560 : สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้ชุดโครงการ "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"


24 มกราคม 2560 : สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560

โครงการทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม


5 มกราคม 2559 : CILO เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรม จากผลการวิจัยประจำปี 2560
4 มกราคม 2559 : ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2


16 ธันวาคม 2559 : ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ


1 กรกฎาคม 2559 : ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 227 มิถุนายน 2559 : ประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

เชิญประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา 2558


20 มิถุนายน 2559 : สกว.เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II)


16 มิถุนายน 2559 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2559

วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติปี 2559


30 พฤษภาคม 2559 : Professional Development

บริติช เคานซิล ร่วมมือกับ สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 255930 พฤษภาคม 2559 : วช.ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ

โครงการจัดการความรู้และถ่าทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม


12 พฤษภาคม 2559 : ประกาศการประปานครหลวง

เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559


4 พฤษภาคม 2559 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษทุนรัฐบาลอังกฤษ


4 พฤษภาคม 2559 : ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

4 พฤษภาคม 2559 : กสทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

18 เมษายน 2559 : ป
ระกาศทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาของไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558


11 เมษายน 2559 : ทุนวิจัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศทุนวิจัยตามกรอบแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนา


30 มีนาคม 2559 : โครงการทุนวิจัยแกนนำ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2559


27 มกราคม 2559 : วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย

เข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2559

8 ธันวาคม 2558 : ด่วนที่สุด! วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Super Clusters / ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย11 พฤศจิกายน 2558 : สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ปีงบประมาณ 2559

4 พฤศจิกายน 2558 : CILO-ซีโล่

เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรม จากผลการวิจัยประจำปี 2559
27 ตุลาคม 2558 : โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 527 ตุลาคม 2558 : ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาของไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 255827 ตุลาคม 2558 : โครงการอบรมด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียน ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม
ด้านพลาสมาและนิวเคลียรฟิวชันแห่งอาเซียน ครั้งที่ 2


03 มีนาคม 2558 : ประกาศทุนวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มอ. ประกาศทุนวิจัยด้านยางพารา
ประจำปีงบประมาณ 2558


02 กุมภาพันธ์ 2558 : Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

ด่วนที่สุด ! ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

28 มกราคม 2558 : มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015) Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ 


19 มกราคม 2558 : โครงการประกวดบทความิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี 2558

24 ธันวาคม 2557 : ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ

เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจาก วช.