บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci       ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภททุน รายละเอียดทุน

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน
ประกาศทุนวิจัยสถาบัน
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
เกณฑ์การตั้งงบวิจัยสถาบัน

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
คำชี้แจงแบบวิจัย 1
การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

3. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย

4. ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
เกณฑ์การตั้งงบวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

>> ทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2563