บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci       ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภททุน รายละเอียดทุน

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน
ประกาศทุนวิจัยสถาบัน
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
เกณฑ์การตั้งงบวิจัยสถาบัน

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์ม Check list
การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
แบบวิจัย 16.1

3. ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัย

4. ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
ประกาศทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
เกณฑ์การตั้งงบวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

5. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (WIL)
ประกาศทุน
แบบฟอร์มขอรับทุน

>> ทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2564