บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci       ทุนงบสนับสนุนงานวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเภททุน รายละเอียดทุน แบบฟอร์มการขอรับทุน
1. ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย ประกาศทุน  
2. การสนับสนุนรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร

 ประกาศทุน

เกณฑ์การนับรางวัลตีพิมพ์

หนังสือรับรองบทความแรก
3. การจัดสรรทุนเพื่อนำเสนอผลงานในประเทศ  ประกาศทุน  
4. การจัดสรรทุนเพื่อนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ
 ประกาศทุน  
5. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 ประกาศทุน  
6. ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมบัณฑิตศึกษา  ประกาศทุน  
>> ทุนงบสนับสนุนการวิจัย 2563