บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci       ทุนงบสนับสนุนงานวิจัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภททุน รายละเอียดทุน แบบฟอร์มการขอรับทุน
1. ทุนสนับสนุนการริเริ่มโครงการวิจัย ประกาศทุน  
2. การสนับสนุนรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่และสิทธิบัตร

 ประกาศทุน

เกณฑ์การนับรางวัลตีพิมพ์

หนังสือรับรองบทความแรก
3. การจัดสรรทุนเพื่อนำเสนอผลงานในประเทศ  ประกาศทุน แบบฟอร์มขอรับทุน
4. การจัดสรรทุนเพื่อนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ

 ประกาศทุน

 รายชื่อประเทศแต่ละกลุ่ม

แบบฟอร์มขอรับทุน
5. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 ประกาศทุน แบบฟอร์มขอรับทุน
6. ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมบัณฑิตศึกษา  ประกาศทุน แบบฟอร์มการสมัครรับทุน
    แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน
    แบบฟอร์มรายงานการสำเร็จการศึกษา
    แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษารับทุน
>> ทุนงบสนับสนุนการวิจัย 2564