บัณฑิตศึกษาrdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


       คณะผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
อีเมล์ :charoen.n@psu.ac.th
โทร : 8809


รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
อีเมล์ : suchada.tip@psu.ac.th
โทร : 8805


 


ดร.นิตยา อัมรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
อีเมล์ : nittaya.um@psu.ac.th
โทร : 8868   

......................................................................................................................................
  
   ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา


นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
อีเมล์ :duangporn.w@psu.ac.th
โทร : 2105 
   


   ประสานงานวิจัย

  นางสาวกรวรา แก้วทอง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการอุมศึกษา 
  อีเมล์ :Kornwara.k@psu.ac.th
  โทร : 8854


  
   พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย

นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 
อีเมล์ :chonthida.s@psu.ac.th
โทร : 8854