บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


       ขั้นตอนและวิธีการขอรับทุน

ขั้นตอนและวิธีการขอรับทุนแต่ละประเภท ดาวน์โหลดข้อมูล
1. การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยฯ
2. การส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยฯ

3. การส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย/งบประมาณแผ่นดิน

4. การขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขยายระเวลาโครงการวิจัย
5. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากเงินกองทุนวิจัยฯ
6. การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน