บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


       ปฏิทินทุนวิจัย

แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทุนงบประมาณแผ่นดิน                        
ทุนวิจัยจากเงินรายได้                        
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                        
  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ                        
   -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่               ✔15        
   -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่               ✔8        
   -ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สกอ.)               ✔8        
   -ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น                      
   -สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ                      
   -เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร                      
 ทุนวิจัยและพัฒนา                        
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น                        
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก                        
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                        
ทุน NSTDA Chair Professor     ✔31                  
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ                 ✔30      
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ทุนอื่น ๆ ในประเทศ
      
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย                      
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.-
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                    
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ทุนพัฒนาอาจารย์เป็นนักวิจัยอาชีพ (CHE-RES)                      
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                        
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                        
มูลนิธิชัยพัฒนา                        
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                        
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์             อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ  (ธ.ก.ส.)                      
กรมป่าไม้                        
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                        
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (บริษัทไปรษณีย์ไทย)                      
ทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม          
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา/ศึกษา/ทำงาน/สำรวจ (กระทรวงวิทยาศาสตร์)  ✔  ✔                    
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย                    ✔  ✔  
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)        ✔  ✔  ✔            
Grants for the Exchange of Scientists (NRCT-JSPS)                        
หมายเหตุ ตัวเลขกำกับแต่ละเดือน หมายถึง วันที่ ของเดือนนั้น ๆ