บัณฑิตศึกษาrdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


       ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแบบฟอร์มการดำเนินการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลดข้อมูล

1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562 [ระเบียบสภา]


2. ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได ้สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง ม.อ.  


3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียม
การให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริหาร
จัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

6.
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562 (ระเบียบ สภาฯ)

7. แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยภายนอก

6.
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ของ ม.อ.]

8. แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย

เอกสารที่นักวิจัยดำเนินการ ดาวน์โหลดข้อมูล
1. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (แบบวิจัย 5/รายได้)

2. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขอขยายระยะเวลาโครงการ (แบบวิจัย 14.1)

3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

4. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

5. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

6. บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย

7. แบบฟอร์มขอส่งสัญญารับทุน

8. บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

9. บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

10. แบบฟอร์มขอเก็บตัวอย่าง

11. แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย (แบบวิจัย 6)