บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


       ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแบบฟอร์มการดำเนินการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลดข้อมูล

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

4. วัตถุประสงค์อื่น ๆ ของกองทุนวิจัยฯ

แบบฟอร์มการดำเนินการ ดาวน์โหลดข้อมูล
1. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
(แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)

2. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )

3. แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย

5. แบบฟอร์มขอส่งสัญญารับทุน

6. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

7. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

8. แบบฟอร์มขอเก็บตัวอย่าง

9. แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย (แบบวิจัย 6)