วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (นานาชาติ)

      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต