ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (นานาชาติ)
     
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง