ดร.สุวิต ศรีไหม
 
การศึกษา : Ph.D. (Management and Accounting), Lincoln University, New Zealand, 2555
  อีเมล์ : -
  โทร : -
 
 

  ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์
 
การศึกษา : Ph.D. (Management), Huazhong University of Science and Technology, China,2556
  อีเมล์ : ksuttapong@hotmail.com
  โทร : 8838
 


  ดร. นนทิภัค เพียรโรจน์
 
การศึกษา : Ph.D. (Marketing), ม.อัสสัมชัญ, 2555
  อีเมล์ : sala_oil@yahoo.com
  โทร : 8871
 
 

  ดร.ยุวดี ลีเบ็น 
 
การศึกษา : Ph.D. (Agribusiness Management), Asian Institute of Technology,  2556
  อีเมล์ : -
  โทร : -
 


  ดร. ฬุลิยา  ธีระธัญศิริกุล
 
การศึกษา : Ph.D. (Management), Asian Institute of Technology, 2555
  อีเมล์ : luliya.t@psu.ac.th
  โทร : -