รศ.ดร.โอภาส  พิมพา
 
การศึกษา : Ph.D. (Ruminant Nutrition), Universiti Putra Malaysia, Malaysia 2545
  อีเมล์ : opart.p@psu.ac.th
  โทร : 8608 
 
 

  ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล
 
การศึกษา : ปร.ด (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2557
  อีเมล์ : sontikul_y@hotmail.com
  โทร : 8600 
 
 

  ดร.สุชาติ  เชิงทอง
 
การศึกษา : Ph.D. (Forestry), University of   Missouri Columbia, U.S.A., 2542
  อีเมล์ : suchart.c@psu.ac.th
  โทร : 8829
 
 

  ดร.นิตยา  อัมรัตน์
 
การศึกษา : วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554
  อีเมล์ : -
  โทร : -
 


  ดร.สุรพล  ฐิติธนากุล
 
การศึกษา : Doctorate(Ecophysiologievégétale), Université de Blaise Pascal, France, 2552
  อีเมล์ : suraphon.t@psu.ac.th
  โทร : 8601