รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
อีเมล์ : charoen.n@psu.ac.th
โทร : 8809
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
  อีเมล์ : daungkhae.k@psu.ac.th
  โทร : 8828 
 
 

 
  นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา)
  อีเมล์ : duangporn.w@psu.ac.th
  โทร : 2105 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ)
อีเมล์ : suphaphat.w@psu.ac.th
โทร : 8850 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นางสาวสุรางคนา ชาญณรงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา)
อีเมล์ : surangkana.ch@psu.ac.th
โทร : 8855
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  นายจักรกฤช ดวงทิพย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)
  อีเมล์ : jakkrit.du@psu.ac.th
  โทร : 8878 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  นาย สราวุธ บุญชูศรี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตฯ)
  อีเมล์ : pangpond.sara@gmail.com
  โทร : 8888