บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci       ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

       ประกาศทุน
       1. ทุนสนุบสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
       2. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
       3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
       4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
       5. ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
       6. ทุนปราชญาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
       7. ทุนเมธาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
       8. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2562
       9. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
       10. ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
       11. ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
       12. เงินทุนส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง(สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2562

>> ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2562