บัณฑิตศึกษา
rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci
19 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565


19 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256513 มิถุนายน 2565 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนสนับสนุนการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 2565
19 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การสนับสนุนรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤศจิกายน 2561 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2562


5 พฤศจิกายน 2561 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
5 พฤศจิกายน 2561 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 25625 พฤศจิกายน 2561 : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562