บัณฑิตศึกษา


rdo
nrct
trf
sti
nstda
arda
mua
hsri
scopus
isi
tci


        กรณีที่วารสารอยู่ในฐานข้อมูล Scopus
        
(http://www.scimagojr.com/index.php)
        1. เลือก Journal Search

       
       
        2. ใส่คำค้น : ชื่อวารสาร, เลข ISSN, ชื่อสำนักพิมพ์

        

        3. ใช้ค่าย้อนหลัง 1 ปี จากปีที่ตีพิมพ์

       
 

                                                                                                                                                  << BACK